Další činnosti poradny

Vedle hlavní činnosti poradny, což je poskytování odborně sociálního poradenství, konkrétně manželského a rodinného poradenství, vztahového poradenství realizuje poradna v případě volné kapacity také další projekty, které jsou nad rámec běžné činnosti, ale v souladu s vymezeným posláním poradny, s odborným zázemím pracovníků poradny.

Další okruh práce je působení v rámci pověření vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V této činnosti předním hlediskem je ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, působení směřující k obnovení narušených funkcí vlastní nebo náhradní rodiny.

Klienti poradny přijímají službu odborného personálu poradny v rámci takového projektu, na kterém se na počátku spolupráce dohodnou.

Konkrétně se jedná o možnost absolvovat občas či pravidelně jednou za měsíc besedu rodičovské skupiny s psychologem. Cyklus takových besed o výchově a rodičovství pořádá Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově od roku 2009. Téma takové práce určují účastníci besedy nebo je nabídnuto psychologem – otázky komunikace v rodině, výchovného působení na děti i na zvládání zátěžových situací, se kterými se rodiny běžně setkávají. Velký prostor je věnován diskusím a také dotazům účastníků.

Pokud práce probíhá v rámci pověření k sociálně právní ochraně a klienti odsouhlasili spolupráci s orgánem sociální ochrany dětí, mohou očekávat nabídku psychologického vyšetření jejich dětí, výchovné poradenství na základě výstupů z vyšetření. Spolupracující psycholog může doporučit a zajistit asistenci během setkání dítěte s rodičem, se kterým má konkrétní dítě či děti problém se scházet. Psycholog s pětiletou praxi je kompetentní vystoupit v roli facilitátora případové konference, pokud takovou svolá místně příslušný OSPOD. Mgr. Renata Musilová a Mgr. Virginia Kočárová již před lety úspěšně absolvovaly výcvik mediace, pořádaný CMI ČR (conflict management international). Zkušenosti a absolvované vzdělávání umožňuje psychologům občas se ujmout role mediátora a pomoci klientům dojít k mimosoudní dohodě na dobu určitou nebo na dobu než soudem bude rozhodnuto definitivně.

Vysoké číslo rozvodovostí v ČR a s tím související počet dětí, jichž se osobně taková událost jejich rodiny dotkne, narůstající počet případů, kde největším problémem je opatrovnický spor či podezření na přílišnou zátěž na děti vedlo odborné pracovnice poradny ke zpracování další nabídky pomoci nezletilým dětem – skupinovou práci s dětmi. Tento druh práce je určen dětem ve věku 7 – 15 let, které procházejí nebo již v minulosti prošly rozpadem rodiny a aktuálně zažívají v souvislosti s touto skutečností psychickou nepohodu, jsou potenciálně stále ohroženy konfliktem loajality vůči rodičům. Účast na práci v takové skupině vrstevníků snižuje riziko vzniku patologických projevů v průběhu psychosociálního vývoje dětí, pomáhá zvládnout změny související s rozpadem jejich rodiny, rozchodem rodičů.

Pravidelně od roku 2004 pořádá poradna kazuistické semináře pro sociální pracovnice, které jsou činné v oblasti sociálně-právní ochrany. Kazuistické semináře obnášejí skupinovou práci nad konkrétními případy rodin a dětí, které spadají do působnosti oddělení sociálně-právní ochrany dle vymezení Zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na kazuistických seminářích jsou konzultovány případy z praxe, jež sociální pracovnice vnímají jako nesnadné v kontaktu s klienty, komplikované z hlediska dalšího postupu nebo vzbuzující jiné otázky profesionálního přístupu. Práce skupin probíhá s velkým důrazem na podporu reflexe práce a sebereflexe pracovníka. Sociální pracovnice tak mají příležitost nahlédnout na svoji práci v kontextu zkušeností svých kolegyň z oddělení sociálně-právní ochrany na jiných obcích a psychologů poradny, kteří se v této oblasti angažují na základě pověření vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Kazuistické semináře probíhají na úrovni případových supervizi, kdy odbornou úroveň ručí absolventka výcviku odborné případové supervize pro pomáhající profese Mgr. Kočárová (od roku 2006 supervizor AMRP ČR, absolventka výcviku Odborná případová supervize REMEDIUM Praha 2009).

Zcela přirozeně se odborné pracovnice poradny ujaly také práce s osmnácti rodinami, kde vyrůstá jeden či více dětí v pěstounské péči náhradních rodičů. S těmito rodiny má poradna uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.